กรุณาระบุข้อมูล/Please Fill in information

ข้อมูลใบกำกับภาษี : ต้องการออกใบกำกับภาษีในนามของ / Tax Information : Need to issue a tax invoice for
ข้อมูลผู้ขำระเงิน / Payer Information
ข้อมูลใบกำกับภาษี / Tax Information
 • ต้องการออกใบกำกับภาษีในนามของ / Need to Issue tax invoice for  :
 • ชื่อ บริษัท / Company Name  :
 • ชื่อลูกค้า / Customer Name  :
 • ที่อยู่ / Address  :
ข้อมูลลูกค้า / Customer Information
 • Member ID   :
 • เลขใบแจ้งหนี้/ ชำระ / Invoice Number
 • เลขผู้เสียภาษี / Tax ID
 • ชื่อ / First Name  :
 • นามสกุล / Surname  :
 • ชื่อ บริษัท / Company Name  :
 • เบอร์โทรศัพท์ / Phone  :
 • อีเมล์* / Email  :
 • บริการหรือสินค้า/Service or Product :
 • จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท) / Total(THB)  :
ข้อมูลผู้ขำระเงิน / Payer Information
 • ชื่อ / First Name  :
 • นามสกุล / Surname  :
 • เบอร์โทรศัพท์ / Phone  :
 • อีเมล์* / Email  :

Complete

You have successfully completed all steps.